เกาะเกร็ด เกิดขึ้น จากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิม เรียกว่า คลอง “ลัดเกร็ดน้อย” เกาะเกร็ด มีความเจริญ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดวาอารามต่างๆ บนเกาะเกร็ดจะเป็นศิลปะ ในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดให้ชาวมอญมาตั้งถิ่นฐาน ดังนั้น ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต บนเกาะเกร็ด จึงมีความแปลกแตกต่างออกไป

การท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับประเทศ และระดับสากล ที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตเกษตรเมืองอย่างแท้จริง นอกจากนั้นระหว่างการเดินทางทั้งไปและกลับ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ สองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่น่าดูชม

7.00 น.
นัดพร้อมที่ ห้องอาหารยกยอ มารีน่า เขตคลองสาน ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ข้างโรงพยาบาลตากสิน บริการอาหารเช้า
8.00 น.
1.  เรือออกเดินทางไปยัง วัดกัลยาณมิตร   กราบสักการะ “องค์พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ ซำปอกง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยเชื้อสายจีน เคารพนับถือ กราบขอพรให้เดินทางโดยปลอดภัย

2.  วัดระฆังโฆสิตาราม
กราบสักการะขอพร หลวงพ่อโต พรหมรังสี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชร

3.  วัดสร้อยทอง  กราบขอพร หลวงพ่อเหลือ ที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร

4.  วัดเฉลิมพระเกียรติ กราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ภายในพระวิหารหลวง หรือเรียกกันว่าวิหารพระศิลาขาว พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด

5.  วัดแสงสิริธรรม กราบขอพร หลวงพ่อดำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร ชมตลาดน้ำที่ทางวัดจัดทำขึ้น

6.  วัดใหญ่สว่างอารมณ์   กราบขอพร พระพุทธรูปในพระอุโบสถซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนชาว ต.อ้อมเกร็ด และใกล้เคียง  

เมื่อรับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟต์ บนเรือทรงไทย ชมวิวรอบเกาะเกร็ด
รับประทานอาหารเสร็จ ส่งขึ้นที่

7.  วัดปรมัยยิกาวาส หรือที่เรียกว่า"วัดมอญ"กราบขอพรพระนนทมุนินทร์ พระประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งชมจิตกรรมฝาผนัง และเจดีย์ทรงรามัญ ชมสาธิตเครื่องปั้นดินเผา ณ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ และเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผา และขนมไทยเป็นของฝาก

8.  วัดไผ่ล้อม หรือชื่อภาษามอญว่า "เพี๊ยะโต้" กราบขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และชิมทอดมันหน่อกะลาซ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในเกาะเกร็ด ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชน

9.  วัดเสาธงทอง  หรือที่เรียกภาษามอญว่า "เพี๊ยะ อา ล้าต" เดิมชื่อวัดสวนหมาก กราบขอพรพระประธานในโบถส์ ปางมารวิชัยปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะเกร็ด

17.00 น.

เดินทางกลับ  ถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า  ตลอดการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์  บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ทราบ

 

ติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-280-1319 - 02-282-0479 คุณกชกร คุณอุไรวรรณ คุณสวรส
นอกเวลาราชการ ติดต่อ คุณมนูญ 081-341-5522


ค่าใช้จ่าย ค่าเรือ,ค่าอาหารเที่ยง,ดอกไม้ธูปเทียน มัคคุเทศก์ ,น้ำดื่ม(น้ำใบเตย,น้ำกระเจี๊ยบ,น้ำเก็กฮวย)
อาหารเช้า (ครัวซองทูน่า,แซนวิส,น้ำส้ม) (ชา,กาแฟ,โอวัลติล)
อัตราค่าบริการทัวร์ ท่านละ 1,300.-


<กลับหน้าหลัก >

 Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th