07.00 น.
ลงทะเบียนที่ ห้องอาหารยกยอ มารีน่า เขตคลองสาน โทร. 02-8630565-6
รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.
ขึ้นเรือโดยสาร 50 ที่นั่ง เดินทางขึ้นเหนือ ชมสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
08.15 น.

1. สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ค้าขายร่ำรวย และพบมิตรที่ดีดั่งกัลยาณมิตร ไหว้เทพเจ้าเง็กเซียน ฮ่องเต้ และเทพเจ้าทั้ง 5 คือ

1. เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 2. เทพเจ้าแห่งความ มั่นคง
3. เทพเจ้าแห่งความรัก
4. เทพเจ้าแห่งการต่อสู้
5. เทพเจ้าแห่งหมอยา

08.45 น.
2. สักการะ ศาลเจ้าแม่เทียนอันกวน ศาลเจ้าเก่าในพื้นที่ชุมชนกุฏีจีน สักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ประธาน พร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องสามก๊ก และ18 อรหันต์ ฟังประวัติของศาลเจ้าดั้งเดิมแห่งนี้ในความเชื่อ ด้านส่งเสริมวาสนา เจ้าแม่กวนอิมคุ้มครอง ,มีความสุข ความเจริญ อุดมด้วยสมบัติ ปราศจากอุปสรรคนานาประการ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
09.30 น.
พาคณะทัวร์เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร กราบพระบรมสารีริกธาตุ
10.30 น.
3.เดินทางถึงศาลเจ้ากวนอู คลองสาน
ศาลเจ้าสำคัญมีประวัติความเป็นมากว่า 268 ปี ที่มีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน 3 องค์ แต่ละสมัยที่อัญเชิญเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเทพกวนอูทั้ง 3 องค์นี้ เป็นที่เคารพสักการะในความเชื่อเรื่อง อำนาจ บารมี หน้าที่การงาน
12.00 น.
รับประมานอาหารโต๊ะจีน ห้องอาหารยกยอ มารีน่า ในบรรยากาศสบายๆ รสชาติถูกใจ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
13.30 น.
4. สมาคมเผยแผ่คุณธรรม”เต็กเก่า” จีจินเกาะ เข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมตามหลักฮวงจุ้ยที่4สักการะองค์ เหล่าบรรดาเทพเจ้าทั้งหลาย พร้อมสักการะเทพไซ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ สถานที่ทำงานด้านการเผย แผ่ ธรรมะ ด้านการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาจีนออกแจกจ่าย ในความเชื่อด้าน ทำบุญ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไหว้เทพขอพร อานิสงส่งให้เป็นสุข
14.15 น.
5. ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ณ ศาลเจ้าของตระกูลหวั่งหลี ฟังเรื่องราวขององค์เจ้าแม่ทับทิม ในการช่วยเหลือผู้ชาวจีนโพ้นทะเล เดินทางค้าขายทางทะเล ในความเชื่อด้านการเดินทางโดย สวัสดิภาพ ค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
14.30 น.
6.เดินทางถึงศาลเจ้าโจวซือกง แห่งย่านตลาดน้อย สักการะบูรพาจารย์เช็งจุ้นโจวซือ พระภิกษุมหายาน ใน สมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งจาริกเผยแพร่ธรรม และรักษาผู้เจ็บป่วย ที่ชาวจีนฮกเกี้ยนนับถือกันมาก ในความเชื่อด้านสุขภาพแข็งแรง ชีวิตเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน
15.30 น.
7. เดินทางไปสักการะ ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง(เอี่ยมกวงไต๋ตี่) เชิงสะพานกรุงเทพ
เพื่อระลึกถึงพระคุณแห่งความร้อน การให้พลังงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ไฟในการประกอบอาชีพ เช่น โรงงานเตาเผา ปั้นโอ่ง, กระถาม, กระเบื้องเคลือบ จังหวัดราชบุรี, โรงงานทำเซรามิค ผู้ที่ประกอบการร้านอาหาร, ภัตตาคาร ที่ใช้ไฟประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการ เสริมพลานามัย พลานุภาพ ความแข็งแรง ความมีอำนาจ
15.45 น.
8. เดินเท้ามาสักการะ ศาลเต้าบ้อ ต้นกำเนิดลัทธิเต๋า ณ โรงเจบ้วนซุนตั๊ว
บางน้ำชน เชิงสะพานกรุงเทพ เพื่อสักการะ กิ๋วฮ้วงฮุกโจว และเทพเจ้า ทั้ง 9 พระองค์ นอกจากนั้น ภายในศาลเต้าบ้อ ยังมีเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนฮกเกี้ยน ได้สร้างศาลไว้ในสมัยรัชกาลที่ 3

 1. ไหว้เทพเจ้า จูแซเนียเนี๊ย คือแม่ผู้ให้กำเนิด ผู้ใดต้องการมีบุตร ให้มาขอได้
 2. ไหว้เทพเจ้า ทีตี่แป่บ้อ คือเทพเจ้าแห่งฟ้าดิน การไหว้เจ้า ต้องไหว้ฟ้าดินก่อน
  ที่คนจีนเรียกว่า ทีกง
 3. ไหว้เทพเจ้าหน่ำซิ้งแชกุง คือเทพเจ้าแห่งทิศเหนือ
 4. ไหว้เทพเจ้าบั๊กเต้าแชกุง คือเทพเจ้าแห่งทิศใต้
  เทพทั้งสององค์นี้ถ้าไม่สบายหนักให้มาขอพรได้
 5. ไหว้เทพเจ้า ฮั่วท้อเซียงซือ คือเทพเจ้าแห่งหมอยา
 6. ไหว้เทพเจ้าฮ่อเอี้ยฮุ้งเซียงซือ คือเทพเจ้าแห่งการให้ฮวงจุ้ย
 7. ไหว้เทพเจ้านีเล็กพ้อสัก คือพระสังกัจจายย์ อยู่เย็นเป็นสุข ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 8. ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ซึ่งคนจีนจะต้องมาไหว้ในวันตรุษจีน เพื่อโชคลาภ ค้าขายดี สุขภาพดี อายุมั่นขวัญยืน
17.00 น.
เดินทางถึง ห้องอาหารยกยอ มารีน่า โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญ ประทับใจ

ค่าบริการ ท่านละ 1,200.- บาท รวม อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, วิทยากร, ธูปเทียน และน้ำดื่มตลอดการเดินทางดังกล่าวข้างต้นบริหารงาน โดย ห้องอาหารยกยอ
<กลับหน้าหลัก >

  

Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th